fbpx
algemene voorwaarden

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Wanneer jij beroep op ons doet en ons jouw gegevens overmaakt, deel jij ons immers persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe we dit doen. De Privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website brainrangers.be beheerd door Brain Rangers VOF met zetel te Sint Kristoffelstraat 29 in Tongeren en met ondernemingsnummer 0550 627 131 (hierna “[Brain Rangers ” of “wij”). Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer je beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen:

 • We verzamelen naam en contactgegevens: je adres en je emailadres.
 • Als je klant bij ons gaat worden verzamelen we ook alle administratieve gegevens van je bedrijf. (naam, adres en ondernemingsnummer).
 • Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om onze diensten te verlenen.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst.
 • Om je te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om je (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden.
 • Om onze werking en service te evalueren.
 • Om jouw vragen te beantwoorden en met jou te communiceren.

Mogen we dat zo maar?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden met jouw expliciete toestemming en indien het nodig is om je onze diensten te verlenen of als het wettelijk verplicht is. We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen (bv: onze boekhouder). Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

We gaan niet met je data de boer op

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals je ten tijde van de verzameling werd meegedeeld. Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Moesten we ooit de boel verkopen en op de Bahama’s gaan wonen dan…

Behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om jij onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt heus wel een vinger in de pap te brokken als het gaat om jouw informatie, kijk maar:

Je hebt recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per aangetekend schrijven naar Brain Rangers VOF Sint Kristoffelstraat 29 3700 Tongeren.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jij ons gegeven hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per aangetekend schrijven naar Brain Rangers VOF Sint Kristoffelstraat 29 3700 Tongeren. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij verder geen gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer jij wenst dat wij jouw gegevens niet langer verwerken, kan je je toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per aangetekend schrijven naar Brain Rangers VOF Sint Kristoffelstraat 29 3700 Tongeren. Wanneer je een vraag of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je deze richten aan gdpr@brainrangers.be. Wij verbinden ons ertoe tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer je op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werden gerespecteerd, kunt je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie.

Zijn jouw gegevens veilig bij ons?

Bij Brain Rangers nemen we dataveiligheid HEEL ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data. Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen. Een sterk digitaal security beleid met sterke paswoorden, 2-Factor authenticatie, encryptie van gegevens en beveiligde verbindingen.

 • Een sterk logisch security beleid met verschillende niveaus: Niet iedereen in onze organisatie mag zomaar overal bij, alles is op een “Need to know basis”.
 • Goeie partners: We gaan zeker niet in zee met prutsers en kiezen enkel voor externe partners en cloud partijen voor de opslag en verwerking van je data wanneer ze in de EU liggen en/of voldoen aan de GDPR wetgeving.
 • Oh ja, we hebben ook een hek en een hond!

Contact opnemen

Indien je verdere vragen hebt over deze privacyverklaring, jouw rechten wenst uit te oefenen, of de door jou verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Adres

E-mail: hallo@derangers.be

PS: cookies doen we niet

Je kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. We verzamelen geen cookies. Je kan ons contacformulier invullen als je met ons wil kletsen, daar houden we dan wel je naam, je emailadres en je boodschap bij. Anders kunnen we je niet helpen.