fbpx
algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden. (Want goeie afspraken maken goeie vrienden)

‘De Rangers’ is een merk van BrainRangers VOF

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en dedaaruit voortvloeiendeopdrachten en diensten van welke aardook tussen BrainRanger VOFen deOpdrachtgever,en dit metuitsluiting van de algemene voorwaarden overeengekomen. van deOpdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechtsbindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Bevestiging van de opdracht

Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk, per mail of perdigitaleondertekening te worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigt en De Rangers/BrainRangers VOF, met mondelinge instemming van deOpdrachtgever,begonnen is met de uitvoering van de opdracht, wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt conform de offerte.

Artikel 3: Annulaties

In geval van annulering van de opdracht door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft BrainRangers VOF recht op een annulatie vergoeding tot25% van de overeengekomen offerteprijs, onverminderd het recht van BrainRangers VOF om desgevallend een hogere schadevergoeding te vorderen.Een annulatie op de dag van de uit te voeren opdracht kan leiden tot een schadevergoeding van 100% van het offerte bedrag.

Artikel 4: Exoneratiebeding

BrainRangers VOF kan slechts aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever voor zover een zware fout of opzet in zijnen hoofde wordt bewezen en (in gevaler meerdere betrokkenen zijn) slechts in die mate dat zijn aandeel in de aansprakelijkheid vaststaat. Indien de aansprakelijkheid van BrainRangers VOF bewezen zou zijn, wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gevolgschade, omzetderving, bedrijfsschade, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten,de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel. Hoedanook is de aansprakelijkheid van BrainRangers VOF beperkt tot het bedrag dat hij aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de desbetreffende opdracht. BrainRangers VOFis verder onder geen beding aansprakelijk voor ongevallen en schade aan derden, daarin begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: de aangestelden, klanten, leveranciersen/of genodigden van de Opdrachtgever.

Artikel 4: intentieverbintenis

BrainRangers VOFis met betrekking tot de uitvoering van de opdracht alleen gehouden tot een intentieverbintenis, met uit drukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis. Elke klacht betreffende de geleverde producten of diensten moeten schriftelijk of per mail worden toegezonden aan BrainRangers VOF binnen de vijf(5) werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie en/of het aangeleverde product worden beschouwd als definitief aanvaard door de Opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in aanmerking worden genomen.

Artikel 6: Prijs

De prijs is deze zoals op de offerte vermeld is en 1 maand geldig blijft. De prijzen worden opgegeven in EUROen zijn steeds exclusief BTW. De prijs die de Opdrachtgever krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Artikel 7: Betalingsverplichting

De facturen van BrainRangers VOF zijn, met inachtneming van het voorschot, betaalbaar uiterlijk 14 dagen na verzending. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10 % evenals een schadebeding van 10 % van het totale factuurbedrag met een minimum van 40,00EUR.

Artikel 8: Geschillenbeslechting

Alle geschillen en betwistingen betreffende de interpretatie en/of uitvoering van de opdracht vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, behorende tot het gerechtelijke arrondissement Limburg. Daarbij wordt(uitsluitend)toepassing gemaakt van het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd

Addenum met betrekking tot media producties.

Pakketprijzen

Brain Rangers VOF werkt met pakketprijzen waarin het aantal aangegeven beelden, zoals in de offerte, zit bevat. Het aantal geleverde foto’s dat uiteindelijk wordt opgeleverd ligt vast in de offerte, tegen meerprijs kunnen altijd extra foto’s aangekocht worden. Foto’s en video’s gemaakt door Brain Rangers VOF kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst. Online galerijen blijven 4 maanden zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan. Indien u daarna toch nog foto’s wil downloaden (of u verloor foto’s) dan kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan 25€ excl. BTW (Foto’s blijven gedurende 2 jaar in het archief bewaard).

Terbeschikkingstelling selectie-galerijen:

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutiebeelden.

Boekingen:

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen. Fotoreportages incl. Fotoboek vallen onder 6% BTW terwijl reportages zonder fotoboek vallen onder 21% BTW regels. De prijzen op de website omvatten 21% BTW en kunnen om die reden afwijken van een op maat gemaakt pakket.

Auteursrecht:

Het fotografisch werk van De Rangers/Brain Rangers VOF is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. 

De Rangers/Brain Rangers VOF bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters en presets bijv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die De Rangers/Brain Rangers VOF ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen De Rangers/Brain Rangers VOFen de opdrachtgever.

De Rangers/Brain Rangers VOF behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Aankoop van reproducties:

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.

De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

De Rangers/Brain Rangers VOF is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd.

De Rangers/Brain Rangers VOFis niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Belet, ziekte, overmacht:

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt De Rangers/Brain Rangers VOF een gelijkwaardige vervanging.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.

Aansprakelijkheid:

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Boekingen en reservaties:

Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies. Annuleren of aanpassen kan tot 5 werkdagen voor datum.

De Rangers/Brain Rangers VOF zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

De Rangers/Brain Rangers VOF bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

De Rangers/Brain Rangers VOF heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.